เหมาะสำหรับหัวหน้างานและผู้ที่สนใจ


หลักการ/ แนวความคิด

                     การมอบหมายงานเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน เพราะหากหัวหน้างานสามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะสามารถใช้เวลาและทรัพยากรของตัวเองได้คุ้มค่าที่สุด การส่งต่อมอบหมายงานให้ลูกน้องที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับผิดชอบทำแทนได้จะช่วยให้หัวหน้างานมีเวลาทุ่มเทกับงานอื่นที่สำคัญกว่าได้มากขึ้น และเมื่อหัวหน้างานได้มอบหมายงานไปแล้ว หัวหน้างานจะต้องมีการควบคุมและการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าของงาน สามารถลดความผิดพลาดของงานที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และยังเป็นการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้งานสำเร็จประโยชน์ตามเป้าหมายที่วางไว้ หัวหน้างานจำเป็นจะต้องมีทักษะความสามารถในการมอบหมายงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อเข้าใจ และเห็นความสำคัญการมอบหมายงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้สามารถมอบหมายงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายออกไป

4. เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีหากเกิดปัญหาอุปสรรค

5. เพื่อลดความผิดพลาดของงาน และเพิ่มโอกาสที่งานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้

6. เพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพมากขึ้น

7. เพื่อทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อมั่นในความเป็นหัวหน้างาน

8. เพื่อบันทึกว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีผลการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. ความสำคัญของ “การมอบหมายงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน”

2. ทักษะ และเทคนิคการมอบหมายงานให้สัมฤทธิ์ผล

 • การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมอบหมายงาน

 • ขั้นตอน รูปแบบ และเทคนิคการมอบหมายงาน

3. ข้อควรพิจารณาในการมอบหมายงานที่มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

 • ผลเกี่ยวกับงาน

 • ผลที่อาจเกิดกับผู้มอบหมายงาน

 • ผลที่อาจเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน

4. การติดตามผลการปฏิบัติงานโดยให้การสนับสนุน (Management by Support)

 • ขั้นตอนในการติดตามผลการปฏิบัติงาน

 • หลักการสนับสนุน (Management by Support หรือ MBS)

5. เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสัมภาษณ์

6. การให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา

 • เทคนิคการแสดงความยินดี และให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา

 • รูปแบบการแสดงความยินดี

 

 รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/ เกม 60%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437