อบรม การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Waste)

เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท