อบรม การลดของเสียเป็นศูนย์และการเพิ่มผลผลิตด้วย 5ส (Zero defect & Productivity Improvement by 5S)

เหมาะสำหรับ บุคลทั่วไป พนักงานบริษัท