อบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ

เหมาะสำหรับ พนักงานทุกคน