อบรม เทคนิคการมอบหมายงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับหัวหน้างานและผู้ที่สนใจ