อบรม พัฒนาทักษะแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน และการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

อบรม กฎหมายแรงงาน เหมาะสำหรับ HR และหัวหน้างาน