อบรม การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity)

อบรม QCC เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท