อบรม การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะอย่างเป็นระบบ (Consciousness and motivation to separate waste systematically)

เหมาะสำหรับ พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง