อบรม ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา สำหรับหัวหน้างาน

อบรม ภาวะผู้นำ เหมาะสำหรับหัวหน้างานและผู้ที่สนใจ