อบรม การบริหารทรัพยากรบุคคล ยุค DIGITAL HR 4.0 สำหรับผู้บริหารและนัก HR

เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร และนัก HR