อบรม พัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ

เหมาะสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ