อบรม เทคนิคเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Train The Trainer)

เหมาะสำหรับ ผู้สนใจเป็นนักพูด ต้องการพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ