อบรม การบริหารแบบลีน (Lean Management)

อบรมลีน เหมาะสำหรับ พนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน