อบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งในองค์กร (Succession Plan)

เหมาะสำหรับ HR หัวหน้างาน ผู้จัดการ