อบรม การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (3 Gen 5 Why)

เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ