เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้ที่สนใจ


หลักการ/ แนวความคิด

                    ทิศทางการบริหาร และพัฒนาองค์กรในปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับ “คน” ในองค์กรเพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แนวคิดยุคใหม่ในการบริหาร และพัฒนาคนในองค์กรจึงให้ความสำคัญกับหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัด (Non-HR) ในการบริหาร และพัฒนาคนในหน่วยงานมากกว่าเดิมที่มีเพียงฝ่ายบุคคล (HR) เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัด เป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกน้องของตนเองมากที่สุด รู้จุดแข็ง จุดอ่อนและอุปสรรคในการทำงานของคนในฝ่ายตนเองดีที่สุด สามารถดึงศักยภาพของเขาเหล่านั้นออกมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระในงานของตนเองได้มากขึ้น การเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ในการบริหาร และพัฒนาคนในองค์กร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่หัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัดจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และทัศนคติ พร้อมที่จะร่วมมือกับฝ่ายบุคคลในการบริหาร และพัฒนาคนในองค์กรเพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ให้รู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัดในการบริหารคนให้สร้างคุณค่ากับหน่วยงาน

2. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัด

3. ให้สามารถนำความรู้และเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคคล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. ความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ในการสร้างความได้เปรียบการแข่งขันระหว่างองค์กระกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. บทบาท หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ /ฝ่ายบุคคลกับการสร้างทุนมนุษย์

3. บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัดในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน

4. การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัด

   4.1  การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ลักษณะงานของตำแหน่งงาน (Job Description) และการวางแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายต้นสังกัด

   4.2  การสรรหาและคัดเลือกคน (Recruitment and Selection) บทบาทร่วมระหว่างฝ่ายบุคคล และหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัดในการสรรหา การคัดเลือกคน การทดสอบบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์

   4.3  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา การพัฒนาลูกน้อง (Human Resources Development)

  • การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) การสอนงาน (Coaching)

  • เส้นทางความก้าวหน้าในการทำงาน (Career Path) แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และการบริหารพนักงานศักยภาพสูง (Talent Management)

   4.4  การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้อง

  • การประเมินผลงาน และให้ผลตอบกลับ (Feedback)

  • การร่วมบริหารระบบค่าตอบแทน

   4.5  การบริหารแรงงานสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกน้อง

  • การสื่อสารแรงงานสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง การเสริมสร้างวินัยการทำงาน

  • การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)

  • การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน บรรยากาศในการทำงาน

5. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัด

 

 รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

  • การบรรยาย 40%

  • กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/ เกม 60%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437