เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้ที่สนใจ


หลักการ/ แนวความคิด

                     หัวหน้างานที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและก้าวสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้นั้น ไม่เพียงแต่มีความเก่งเชี่ยวชาญเฉพาะในตัวงานเท่านั้น แต่หัวหน้างานนั้นจะต้องสามารถสร้างสรรค์คุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดีให้เกิดขึ้นมีในตัวเอง เพื่อสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในงานที่ตนทำ ในหมู่คณะขององค์กร สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทให้กับการทำงาน ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับเพื่อนร่วมงานในฝ่ายต่าง ๆ และยังสามารถสร้างความน่าความเชื่อถือ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ และแรงบันดาลใจของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

 • เพื่อเสริมความพร้อมทางด้านมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน

 • เพื่อให้ทราบเทคนิคในการโน้มน้าวใจคนผ่านการมีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี

 • เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ตรงประเด็น พูดอย่างมีวาทศิลป์ และสามารถโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิ์ผล

 • เพื่อให้เกิดความรัก เชื่อถือ และไว้วางใจจากผู้อื่น อันจะทำให้งานได้รับความร่วมมือและสำเร็จผล

 • เพื่อประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารงาน บริหารคนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. หัวหน้างานยุคใหม่

 • เทคนิคการสร้างวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจ

 • ลักษณะหัวน้างานที่มีประสิทธิภาพ

2. มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานที่สัมฤทธิ์ผล

 • ลักษณะผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 • กระบวนการพัฒนามนุษย์สัมพันธ์

 • เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างมิตร

 • ศิลปะการเข้าถึงบุคคลเพื่อสร้างความคิดร่วม

 • หลักการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา

 • เทคนิควิธีจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามความคิดของเรา

3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 • เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด

 • ศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 • กลยุทธ์สร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด

 • ทักษะการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา และฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร

 • เทคนิคการกระตุ้นคนฟัง

4. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิ์ผล

 • เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของคนและความแตกต่างของคน

 • จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจคน

 • เทคนิคการโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิ์ผล

 

 รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/ เกม 60%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437