อบรม TPM  เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท


หลักการ/ แนวความคิด อบรม TPM 

                     ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการดำเนินงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตรการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว TPM เป็นแนวทางการบำรุงรักษาที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการบำรุงรักษา และยกระดับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการ TPM อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น

• แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของ TPM
• การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษา
• การพัฒนาและนำแผนการบำรุงรักษาแบบป้องกันมาใช้
• การมีส่วนร่วมของพนักงานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                    หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานการผลิต การบำรุงรักษา และการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินงาน ด้วยการนำหลักการ TPM ไปใช้ องค์กรสามารถเพิ่มผลผลิต ลดการหยุดชะงักของเครื่องจักร ลดต้นทุนการบำรุงรักษา และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

                   หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการนำ TPM ไปใช้ในองค์กรของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร อบรม TPM 

 • เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของการบำรุงรักษา และขั้นตอนการบำรุงรักษาทวีผล

 • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต

 • สามารถวางแผน และดำเนินการ TPM ได้อย่างเป็นขั้นตอน 

 • เพื่อให้ทราบถึงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง

 • เพื่อเสริมสร้างทักษะจากกรณีศึกษาจากโรงงานตัวอย่าง

 

 รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร อบรม TPM 

 • TPM : แนวคิด และความสำคัญ

 • ชนิดของการบำรุงรักษา

 • การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม TPM

 • 12 ขั้นตอน และ 8 เสาหลักในการทำกิจกรรม TPM

 • ความสูญเสียหลักของเครื่องจักร (6 Big Losses)

 • การวัดประสิทธิผลของ TPM (OEE)

 • เสาหลักการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย (Focus Improvement)

 • เสาเหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

 • เสาหลักการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)

 • เสาหลักอื่นในการดำเนินการกิจกรรม TPM

 • แนวทางในการดำเนินกิจกรรม TPM ในองค์กร

 • กรณีศึกษาและ Workshop

 • สรุปและถาม-ตอบ

 

 ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

 • Workshop 1 : ฝึกทำงานเป็นทีม

 • Workshop 2 : เทคนิคการค้นหาปัญหา

 • Workshop 3 : เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วยหลัก TPM 

 

 รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/ เกม 60%

 

 ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437