อบรม ไคเซ็น เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท


 หลักการ/ แนวความคิด อบรม ไคเซ็น

                     ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรง การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จ หลักสูตรไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิตนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการนำหลักการไคเซ็นไปใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตโดยรวม

                    การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรควรจะทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนระบบที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรมีมากมาย องค์กรจำเป็นที่จะต้องเลือกประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ลดความสูญเสีย มีต้นทุนในการดำเนินงานที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลาระบบข้อเสนอแนะไคเซ็น (Kaizen Suggestion System) เป็นระบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ ระบบข้อเสนอแนะ ไคเซ็นเป็นระบบที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน พนักงานสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายจึงได้รับการตอบรับที่ดีจากพนักงานในการดำเนินการ จึงทำให้ระบบข้อเสนอแนะไคเซ็นเป็นระบบการเพิ่มผลิตภาพระบบหนึ่งที่มีการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลาย

                    ไคเซ็นเป็นแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เกิดการสูญเปล่าและความผิดพลาดน้อยที่สุด หลักสูตรนี้จะครอบคลุมถึงหลักการพื้นฐานของไคเซ็น เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้ไคเซ็นในบริบทต่างๆ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้วิธีการระบุและวิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน การพัฒนาและนำไปใช้แนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร อบรม ไคเซ็น

 • เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด หลักการ และแนวทางการทำไคเซ็น

 • เพื่อเข้าใจแนวคิด และวิธีการเปลี่ยนทีละนิดเพิ่มผลผลิตอันยิ่งใหญ่และเปลี่ยนนิสัยอย่างถาวร

 • เพื่อให้ทราบถึงการวางระบบบริหารไคเซ็น Step by Step

 • เพื่อให้เข้าใจวิธีการคิดไคเซ็น และสามารถนำไปประยุกค์ใช้ในองกรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร อบรม ไคเซ็น

 1. คุณภาพ คืออะไร

 2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ

 3. การเพิ่มผลผลิตด้วยหลัก QCDSMEE

 4. เทคนิคในการมองปัญหา

 5. แนวคิด และหลักการไคเซ็นการเปลี่ยนทีละนิดเพิ่มผลผลิตอันยิ่งใหญ่และเปลี่ยนนิสัยอย่างถาวร

 6. ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ

 7. ขั้นตอน และเครื่องมือในการปรับปรุงงาน

 8. ไคเซ็นกับเทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 9. เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา QC 7 Tools และ Why Why Analysis

  • ใบตรวจสอบ (Check sheet)

  • ผังพาเรโต (Pareto diagram)

  • กราฟ (Graph)

  • ผังการกระจาย (Scatter diagram)

  • แผนภูมิควบคุม (Control chart)

  • ฮิสโตแกรม (Histogram)

  • ผังเหตุและผล (Cause & Effect diagram)

  • Why Why Analysis

 10. เครื่องมือเพิ่มเติมที่จะทำให้ไคเซ็นมีความสม่ำเสมอและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  • 5ส

  • ECRS

  • Visual control

  • Poka-Yoke

  • กรณีศึกษา

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/ เกม 60%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437