เหมาะสำหรับ ช่าง วิศวกร ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

 

 


หลักการ/ แนวความคิด

                    จากเป็นพื้นฐานที่มีการประยุกต์ใช้ในระบบ ISO 9001 ด้วย ส่วนของ ISO/TS16949 มีส่วนของข้อกำหนดที่เพิ่มเติมตามมาตรฐาน ข้อ 7.5.1.4 พูดถึงกิจกรรมอยู่ 2 ส่วนหลักคือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) หรือ การบำรุงตามสภาพ (Condition-Based Maintenance) สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โรงงานหรือองค์กรส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วเป็นอย่างดี ในเรื่องของ การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) ได้ถูกกำหนดไว้ว่า “องค์กรต้องมีการใช้วิธีการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ในการปรับปรุงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการผลิต”

                     การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) คือ “กิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจากกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาในการบำรุงรักษาโดยการพยากรณ์ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลว” นั่นหมายความว่าองค์กรต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่นำมาใช้พยากรณ์ว่าเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ในกระบวนการ น่าจะเกิดความล้มเหลว หรือมีอะไรน่าจะเสียได้บ้าง

                     การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงเป็นคำตอบที่ดีขององค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ด้วยการเพิ่มความสามารถในการเดินเครื่องได้ตลอดเวลาของเครื่องจักรผ่านกิจกรรมการซ่อมบำรุง ที่ในระหว่างการอบรมจะมีแบบฝึกหัด ตัวอย่าง และการระดมสมองของผู้เข้าร่วมการอบรมเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงหลังการอบรมการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 • เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อสร้างแนวทางในการบำรุงรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเครื่องจักร อย่างเป็นมีรูปแบบ
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีโปรแกรมไว้ใช้งานได้จริง

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • องค์ประกอบของการผลิต ด้าน ต้นทุน กำไร และรายได้
 • บทบาท และความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายผลิตในสายงานซ่อมบำรุง
 • ความหมายของ TPM และความแตกต่างจากระบบ PM
 • ความสูญเสียหลักทั้ง 6 ประการของเครื่องจักร
 • วงจรชีวิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • กลยุทธ์ในการดำเนินการ Predictive Maintenance
 • การวางแผนงานซ่อมบำรุงแบบลงรายละเอียด
 • การวิเคราะห์เครื่องจักรเพื่อการกำหนดลักษณะการบำรุงรักษา
 • การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยคลื่นเสียง
 • การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยความสั่นสะเทือน
 • การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยภาพถ่าย
 • การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยสารหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
 • การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์สรุป ตอบข้อซักถาม

 

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

 • Workshop 1 : ฝึกการทำงานเป็นทีม
 • Workshop 2 : ค้นหาปัญหาในขบวนการผลิต
 • Workshop 3 : วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/ เกม 60%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437