เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้ที่สนใจ


หลักการ/ แนวความคิด

                    บทบาทของหัวหน้างาน และผู้จัดการยุคใหม่ นอกจากเป็นผู้วางแผน ผู้สอนงาน อำนวยการควบคุมติดตามงาน มอบหมายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดูแลอยู่แล้ว ยังมีบทบาทที่สำคัญในการขยายศักยภาพของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยบทบาทของการเป็นโค้ช และพี่เลี้ยงในการเปลี่ยนแปลงและดึงศักยภาพของลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา ทีมงาน ผู้ได้รับการโค้ช และการให้คำปรึกษา ที่จะทำให้เขาเหล่านั้นมุ่งมั่นเต็มใจพัฒนาได้ด้วยตัวเขาเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ และแรงจูงใจให้บุคลากรที่ดูแลอยู่ในการทำงานร่วมกับทีมงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการ นำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาตนเองให้มีบทบาทของการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงในงาน เพิ่มศักยภาพตนเองและสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน

2. เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการ นำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและดึงศักยภาพของลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา ทีมงาน ผู้ได้รับการโค้ช ในการทำผลงานได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิผลการทำงาน

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. บทบาทการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงของหัวหน้างาน และผู้จัดการเพิ่มศักยภาพให้ตนเองและองค์กร

2. หลักการโค้ชในการปฏิบัติงาน คุณสมบัติของโค้ช การเตรียมตัวในบทบาทเป็นโค้ชของหัวหน้างานและผู้จัดการ

3. รูปแบบการโค้ชของหัวหน้างาน/ผู้จัดการ การประเมินโอกาสและความพร้อมของผู้ที่จะได้รับการโค้ชในการปฏิบัติงาน

4. ทักษะที่จำเป็นของบทบาทโค้ช ของหัวหน้างานและผู้จัดการ

  • ทักษะการให้คำเสนอแนะ และกำหนดแนวทางร่วมกัน

  • ทักษะการโค้ชด้วยการใช้คำถาม

  • ทักษะการฟังอย่างลึกด้วยสุนทรียสนทนา (Dialogue) และการสรุปประเด็น

  • ทักษะการให้ความเห็นป้อนกลับ (Feedback)

5. กระบวนการโค้ชในการปฏิบัติงาน การออกแบบโปรแกรมการโค้ช การวางแผน ตั้งเป้าหมาย และการติดตามผลการโค้ช

6. กระบวนการพี่เลี้ยง และการจัดทำระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

7. ทักษะที่จำเป็นของบทบาทพี่เลี้ยงของหัวหน้างาน และผู้จัดการ

  • ทักษะการให้คำปรึกษา

  • ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ และการสร้างแรงจูงใจ

8. อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นในการใช้บทบาทโค้ช และพี่เลี้ยงของหัวหน้างาน และผู้จัดการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

  • การบรรยาย 40%

  • กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/ เกม 60%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437