Root Cause Analysis อบรม เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน วิศวกร ผู้จัดการ และผู้สนใจ


หลักการ/แนวความคิด Root Cause Analysis อบรม

                       Root Cause Analysis อบรม การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการสร้างผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและบริการ การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจไปแล้ว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

                     หลักสูตรอบรมนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริง เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในทุกระดับและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Root Cause Analysis อบรม

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมหาคนที่เหมาะสมกับงานได้จริงๆ ใช้คนให้ถูกกับงาน
 • เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคระห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร Root Cause Analysis อบรม

 1. การผลิต คืออะไร
 2. คุณภาพ คืออะไร
 3. การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
 4. การหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ รู้จักการใช้ QC 7 Tools   
  • แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)
  • ผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
  • กราฟ (Graph)
  • ใบตรวจสอบ (Checksheet)
  • ผังการกระจาย (Scatter Diagram)
  • ฮีสโตแกรม (Histogram)
  • แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย 5W1H
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย 4M1E
 7. การลำดับเรื่องราวด้วย Process flow และ Timeline
 8. เครื่องมือในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
  • Fault tree analysis (FTA)
  • Why-Why Analysis
  • แผนผังก้างปลา (Fish Bone)
 9. การเขียน Action Plan
 10. แนวทางการแก้ไขระยะสั้น แนวทางการแก้ไขระยะยาว
 11. ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาด้วย 8D report เพื่อแก้ไขปัญหา
 12. สรุปและถาม-ตอบ

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/ เกม 60%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971

thematrixtraining@gmail.com

 *ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437